دفتر مرکزی :

 تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – خیابان ۱۴ – پلاک ۴   تلفن : ۳-۸۸۵۴۹۲۵۱-۰۲۱

ایمیل :info@bargolza.com